Ponedjeljak, Veljača 20, 2017

Na utemeljiteljskoj skupštini održanoj dana 19. kolovoza 1997. u Karlovcu, te na sjednicama Skupštine CEIK-a od 1. veljače 2002. godine te 29. studenoga 2007. godine, a na temelju čl. 11. Zakona o udrugama («Narodne novine» br. 70/97), donosi se

 

STATUT

Centra za ekspedicionizam, istraživanje i kulturu

«Braća Seljan»

 

 

  • I. OSNOVNE ODREDBE

Čl. 1.

Udruga građana nosi puni naziv: Centar za ekspedicionizam, istraživanje i kulturu «Braća Seljan».

Skraćeni naziv je Centar «Braća Seljan». (u daljem tekstu Centar).

U radu Centar koristi i akronim CEIK «Braća Seljan.

Sjedište Centra je u Karlovcu, Ljubljanska 49.

O promjeni adrese odlučuje Upravni odbor.

 

Čl. 2.

Centar djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Čl. 3.

Centar ima svoj znak (grb) i pečat.

Grb je sastavljen od globusa u sredini, na kojem su mora crne boje, a kopno zlatno; oko globusa je široki hrvatski pleter iscrtan crno, a ispunjen zlatno. Tekst s imenom Centra raspoređen je oko grba.

Pečat je okruglog oblika i sadrži grb sa punim imenom Centra.

 

II. CILJEVI

Čl. 4.

Centar je nestranačka, nevladina, neprofitna organizacija koja za cilj ima:

-          organiziranje i izvođenje ekspedicija, širenje ekspedicionizma, te obuku i odgoj kadrova sposobnih za ovu djelatnost,

-          provođenje istraživanja o životu i radu hrvatskih i stranih istraživača, njihovu javnu afirmaciju i upoznavanje javnosti s njihovim radom,

-          provođenje znanstvenih istraživanja u području kulture i povijesti,

-          okupljanje ljudi zainteresiranih za ovu djelatnost,

-          izdavanje tiskovina, knjiga, novina i brošura s ovom i srodnom tematikom,

-          stvaranje projekata od interesa za grad Karlovac i Karlovačku županiju,

-          kontakte s inozemnim zainteresiranim organizacijama i ustanovama, te provođenje zajedničkih projekata,

-          djelovanje na osnivanju novih kulturnih ustanova u gradu Karlovcu i šire,

-          sve druge djelatnosti na kulturnom, povijesnom i ekspedicionističkom planu koje unapređuju naprijed navedene ciljeve.

 

Čl. 5.

Za ostvarenje svojih ciljeva, Centar se može koristiti svim vrstama djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Ako se djelatnošću Centra ostvari dobit, ona se koristi isključivo za unapređenje djelatnosti Centra kojom se ostvaruju ciljevi Centra.

 

Čl. 6.

Rad Centra je javan na način da je Upravni odbor dužan obavješćivati članove o radu, usmenim ili pismenim putem, a sve sjednice Centra i njegovih tijela su javne, osim ako se suprotno ne izjasni upravno tijelo.

Upravni odbor Centra može odrediti osobu ili tijelo sastavljeno od određenog broja članova za odnose s javnošću.

 

III. UPRAVLJANJE CENTROM

Čl. 7.

Najviše tijelo Centra je Skupština svih redovnih članova i članova utemeljitelja Centra.

Skupština zasjeda jednom u dvije godine, na saziv i s dnevnim redom koji predlože predsjednik i Upravni odbor.

Skupština donosi program rada za tekuće razdoblje, te izmjene i dopune ovog Statuta.

O radu Skupštine donosi se poseban Pravilnik o radu.

 

Čl. 8.

Predsjednik Centra je osoba koju izabere Skupština na svojoj redovitoj ili izvanrednoj sjednici.

Predsjednik je izabran ako ga podrži više od polovine nazočnih članova skupštine.

 

Čl. 9.

Predsjednik Centra:

-          vodi posebnu brigu o imovini Centra, zajedno s Upravnim odborom, te nadzornim odborom,

-          inicira i organizira izvršnost odluka Skupštine,

-          inicira i organizira izvršavanje djelatnosti Centra,

-          daje prijedloge stegovnom tijelu i nadzornom odboru za djelovanje,

-          saziva i predsjedava sastancima Upravnog odbora, te predlaže dnevni red,

-          zajedno s Upravnim odborom predlaže dnevni red skupštine,

-          osigurava djelatnost koja vodi izvršavanju ciljeva Centra,

-          zastupa Centar,

-          obavlja sve poslove i zadatke za koje ga ovlasti Skupština Centra.

 

Čl. 10.

Skupština bira i dopredsjednika Centra.

Dopredsjednik je izabran kada ga glasovanjem podrži više od polovine nazočnih članova Skupštine.

Dopredsjednik Centra:

- pomaže predsjedniku u njegovu radu prema ovlastima koje dobije od njega

- predstavlja Centar po ovlasti i u slučaju spriječenosti predsjednika

- obavlja sve poslove od značaja za Centar, shodno dogovoru i odlukama Upravnog odbora Centra.

 

Čl. 11.

Na skupštini se bira i tajnik Centra.

Tajnik je izabran ako ga podrži više od polovine nazočnih članova skupštine.

 

Čl. 12.

Tajnik Centra:

-          vodi zapisnike tijela Centra i pismohranu,

-          vodi registar članova, te je zadužen za servisiranje svih članskih zahtjeva i obveza,

-          vodi dopisivanje Centra s drugim udrugama i pojedincima,

-          obavlja dužnost administratora i organizatora,

-          pomaže predsjedniku u obavljanju njegovih obveza i dužnosti,

-          vodi obavješćivanje članova o radu Centra i terminima aktivnosti,

-          izvršava ostale zadatke za koje ga ovlasti predsjednik Centra i Upravni odbor.

 

Čl. 13.

Predsjednik, dopredsjednik, tajnik i još dvojica članova, izabranih na Skupštini natpolovičnom većinom glasova nazočnih, čine Upravni odbor Centra.

Upravni se odbor sastaje po potrebi, ali najmanje jednom mjesečno.

 

Čl. 14.

Upravni odbor Centra:

-          vodi poslovanje Centra,

-          na sastancima kao izvršno tijelo analizira, formulira i unapređuje rad Centra,

-          postavlja zadatke pred ostala izvršna tijela i pojedince,

-          upravlja Centrom na način da postiže konsenzus u odlukama,

-          djeluje kao savjetodavno tijelo predsjednika,

-          provodi stegovna rješenja po mišljenju Stegovnog suda,

-          bira vršitelje dužnosti do saziva skupštine,

-          obavlja ostale poslove i zadatke za koje ga ovlasti Skupština Centra.

 

Čl. 15.

Članovi Upravnog odbora mogu imati prinadležnosti:

a)       član Upravnog odbora za financijsko poslovanje,

b)      član Upravnog odbora za znanost,

c)       član Upravnog odbora za kulturu i umjetnost.

Odlukom Skupštine mogu se definirati i druge prinadležnosti, te proširiti Upravni odbor.

 

Čl. 16.

Skupština Centra izabire i Nadzorni odbor, sa dva člana.

Nadzorni odbor:

-          nadzire ispravnost u poslovanju i raspolaganju imovinom Centra,

-          izvješćuje o nalazima Skupštinu na svakom zasjedanju,

-          obavlja katalogizaciju i evidenciju imovine i sve potrebno za ispravno materjalno i financijsko funkcioniranje Centra.

 

Čl. 17.

Centar zastupa predsjednik Centra, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti dopredsjednik ili osoba koju predsjednik odredi.

 

Čl. 18.

Mandati svih tijela Centra traju četiri godine. Redovne skupštine svake četiri godine su izborne.

Početak zasjedanja izborne Skupštine opoziv je za dotadašnja tijela Centra, a Skupštinu vodi član-utemeljitelj kojeg prije toga odredi Upravni odbor.

 

IV. ČLANSTVO, ČLANARINA I STEGOVNE ODREDBE

Čl. 19.

Članom Centra može postati svaka osoba koja prihvaća ovaj Statut i sve što iz njega proistječe, na način predviđen Statutom za pojedine kategorije članstva.

Izraz prihvaćanja članstva je potpisivanje pristupnice (za redovite članove) ili očitovanje o prihvaćanju počasnog i podupirateljnog statusa.

 

Čl. 20.

Članovi Centra dijele se na:

a)       članove utemeljitelje (osnivače),

b)      redovite članove,

c)       počasne članove,

d)      članove podupiratelje i

e)       kolektivne članove.

 

Čl. 21.

Članovi utemeljitelji stječu taj status potpisom u popis osnivača pri utemeljenju Centra.

 

Čl. 22.

Redovni član postaje se kada osobu predlože najmanje dva punopravna člana Centra, a složi se s članstvom Upravni odbor i o tome izda pismeno rješenje.

Nakon toga član potpisuje pristupnicu i plaća članarinu, te ispunjava sve druge obveze predviđene Statutom.

 

Čl. 23.

Počasni se član može postati isključivo odlukom Upravnog odbora Centra, te naknadnim prihvaćanjem Skupštine.

Potreban je vlastiti pristanak osobe predložene za počasnog člana.

 

Čl. 24.

Član podupiratelj postaje građanin koji materjalno ili na drugi način potpomaže rad Centra, te o tom statusu dobije rješenje odlukom Upravnog odbora Centra.

 

Čl. 25.

Svi članovi imaju prava i dužnosti:

-          pridržavati se odredbi ovog Statuta,

-          dobivati informacije o radu Centra,

-          izvršavati odluke upravnih tijela Centra,

-          koristiti imovinu Centra kako odrede upravna tijela,

-          sudjelovati u projektima i djelatnostima na ostvarenju ciljeva Centra,

-          odgovarati stegovnom tijelu Centra.

 

Čl. 26.

Isključivo redovni i članovi utemeljitelji mogu na Skupštini biti birani na sve dužnosti.

 

Čl. 27.

Počasni članovi oslobođeni su plaćanja članarine, a sudjeluju u radu uz poštivanje Statuta i u dogovoru s upravnim tijelima Centra.

 

Čl. 28.

Članovi podupiratelji ne plaćaju članarinu Centra, a sudjeluju u radu u dogovoru s upravnim tijelima Centra i uz poštivanje Statuta.

 

Čl. 29.

Kolektivnim članom postaje organizacija, udruga ili klub, po odluci Upravnog odbora i uz suglasnost Skupštine.

 

Čl. 30.

O prelasku članova iz jednog statusa u drugi odlučuje Upravni odbor na pismenu zamolbu člana. O zamolbi se odlučuje na prvoj sljedećoj sjednici.

Iznimno, Upravni odbor može odlučiti o promjeni statusa člana i bez njegova izravnog pristanka, poštujući i procjenjujući njegov dopinos u radu Centra. O odluci se član izvješćuje pismenim putem.

 

Čl. 31.

Članstvo u Centru prestaje:

-          na vlastiti pismeni zahtjev,

-          neplaćanjem članarine za tekuću godinu 30 dana nakon učlanjenja, odnosno do kraja prvog tromjesečja u godini,

-          razrješenjem pismenim putem od strane Upravnog odbora na prijedlog Stegovnog suda.

 

Čl. 32.

Za razrješavanje članskih sporova i očuvanje stegovnosti u radu Centra bira se tročlani Stegovni sud Centra.

Stegovni sud izabire skupština, a sastaje se prema potrebi.

 

Čl. 33.

Stegovni sud rješava predmete koje mu upućuju predsjednik Centra, Upravni odbor ili Skupština Centra.

Predmet iznimno može pokrenuti i Nadzorni odbor, ako se radi o kršenju materjalnih pravila i oštećivanju imovine Centra.

Stegovni sud u predmetima odlučuje u roku od 7 dana, u punom sastavu.

 

Čl. 34.

Stegovni sud donosi:

-          odluku o isključenju iz članstva,

-          odluku o promjeni statusa člana,

-          odluku o davanju pismene opomene,

-          odluku o članskoj suspenziji na određeni rok koji ne smije biti duži od 6 mjeseci,

-          prijedlog o suspenziji s dužnosti u Centru.

Stegovne mjere provodi Upravni odbor privremeno, a Skupština trajno.

 

Čl 35.

Na odluke stegovnog suda član ima pravo žalbe u roku do 30 dana.

Žalba ne odgađa izvršenje odluka.

Žalbu razmatra Upravni odbor, koji može pokrenuti obnovu postupka pred Stegovnim sudom ili odbiti žalbu, a o rješidbi se izvješćuje podnositelja žalbe u roku od 60 dana pismenim neopozivim rješenjem.

 

Čl. 36.

Osobe koje zastupaju Centar dužne su podnijeti zakonom predviđene postupke u slučaju da razriješeni član ne riješi materjalna potraživanja Centra ili vrati imovinu Centra koju koristi.

 

Čl. 37.

Centar vodi registar članova, u djelokrugu tajnika Centra.

 

Čl. 38.

Članom Centra može postati i strani državljan, u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

 

Čl. 39.

Visinu članarine određuje Upravni odbor Centra za tekuću godinu.

Članarina može biti kategorizirana.

 

V. IMOVINA, MATERIJALNA SREDSTVA I SREDSTVA ZA RAD

Čl 40.

Imovinu Centra čine nekretnine, pokretnine, materijalna dobra i prava, te novčana sredstva kojima Centar upravlja i raspolaže. Imovinom raspolažu i upravljaju tijela Centra, prije svega ovlaštene osobe.

 

Čl 41.

Centar ostvaruje sredstva za rad kroz:

- članarinu članova društva,

- programe javnih potreba,

- doprinose (dotacije) prema programu djelatnosti,

- pomoć i doprinose trgovačkih društava, tijela državne uprave, drugih zajednica i građana,

- prihode planinarskih objekata i imovine na upravljanju i raspolaganju,

- poklone,

- druge prihode u skladu sa sporazumima, ugovorima i zakonima.

 

Čl 42.

Društvo upravlja sredstvima za svoj rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih udruga.

 

Čl 43.

Društvo može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Odluku o stjecanju imovine kao i odluku o davanju u zakup nekretnina donosi Upravni odbor, o čemu izvještava Skupštinu Društva.

 

VI. - GOSPODARSKE DJELATNOSTI DRUŠTVA

Čl 44.

Društvo radi ostvarivanja svojih ciljeva može osnovati trgovačko društvo radi provođenja sljedećih gospodarskih djelatnosti:

- izdavačkih,

- informativnih,

- turističkih,

- vodičko-agencijskih,

- trgovinskih; uvozno-izvoznih,

- ugostiteljskih.

O osnivanju trgovačkog društva odluku donosi Upravni odbor, a osnivanje društva mora biti ostvareno u skladu s posebnim propisima. Moguća dobit od gospodarskih djelatnosti koristi se isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Društva.

 

VII. PRESTANAK CENTRA

Čl. 45.

Centar prestaje ako to odluči Skupština tročetvrtinskom većinom glasova.

Centar prestaje i ako više ne bude u stanju ispunjavati odredbe Zakona o udrugama, a prema čl. 28. Zakona.

 

Čl 46.

Sve ostalo potrebno za nesmetano obavljanje svrhe, ciljeva i djelatnosti Centra, a što nije propisano u ovom Statutu, uređuje se posebnim pravilnicima i poslovnicima koje donosi Upravni odbor

 

Čl. 47.

U slučaju prestanka, imovina Centra predaje se gradu Karlovcu na upravljanje i raspolaganje.

 

  1. VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 48.

Statut stupa na snagu danom donošenja na utemeljiteljskoj skupštini.

Statut se mijenja dvotrećinskom većinom nazočnih na Skupštini Centra, a prijedlog za izmjene Statuta daju Upravni odbor ili najmanje dvadeset članova s pravom glasa.

 

U Karlovcu, 19. kolovoza 1997., 1. veljače 2002. te 29. studenoga 2007.